Copyright © 2017 by "Mahdi Mehrabi"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: m.m3hrabi@gmail.com
با سلام
این پرسشنامه جهت انجام پژوهشی در زمینه حسابرسی تهیه شده است. از شما بعنوان یک صاحب نظر و خبره خواهشمندیم با مطالعه دقیق اطلاعات ارائه شده، به هریک از مولفه های موثر مورد سوال در پرسشنامه حسابرسی امتیاز دهید. همچنین می توانید مواردی دیگری را که مؤثر بر حرفه می دانید، قید فرمایید.
با تشکر از زمانی که به پاسخ دهی این سوالات اختصاص میدهید، قابل ذکر است که اطلاعات به دست آمده به صورت جمعی تحلیل شده و ذکر نام و مشخصات فردی ضرورتی ندارد.
دقت نظر شما در پاسخ دهی به سوالات ما را در دستیابی و پیشنهاد راهکارهای مناسب برای توسعه خدمات حسابرسی در کشور یاری می کند.